Твоят час– фаза 2

Министерство на  образованието и науката

Основно училище „Васил Левски“-Ботевград

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,

развиващи специфични знания, умения и компетентности

Твоят час– фаза 2

 

За втора поредна година Основно училище „Васил Левски“ – Ботевград, участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - Твоят час, към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

След анкетно проучване на интересите на учениците и техните посребности, както и интервюта с родители на учениците, бяха сформирани 12 групи – 5 групи за занимания по интереси, и 7 групи за преодоляване на образователни потребности на учениите по математика.

Групите за занимания по интереси са следните:

 • „Хороводец“ – с ръководител Радка Ангелова
 • „Работилниа за красиви неща“ – с ръководител Стилиян Станчев
 • „Хармония“ – с ръководител Георги Иванов
 • „Екотуризъм“ – с ръководител Иванина Пеева
 • „Спелингби“ – с  ръководител Мария Каменова

Групите за преодоляване на обучителни затруднения са:

 • „Забавна математика“ – с ръководител Славка Каменова
 • „Лесна математика“ – с ръководител Иванка Панайотова
 • „Математическа магия“ – с ръководител Иванка Николова
 • „Приятели на математиката“ – с ръководител Галя Методиева
 • „Приложна математика“ – с ръководител Снежана Геновска
 • „Интересна математика“ – с ръководител Иванка Василева

В проекта са включени общо 159 ученици, което представлява около 73% от общия брой ученици в училището.

Всеки от ръководителите осъществява дейността на групата си по предварително разработен и утвърден от директорана училището тематичен план, в който конкретно са посочени тема, начален час, продължителност и място на провеждане на занятието.

На добър час на всички групи!