Обучение на учители

logo
BG051PO001-4.1.05-0181 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"
Проект "Равно начало, светло бъдеще за децата на България" Договор №Д01-3921/09.04.2013
Основно училище "Васил Левски" - Ботевград

Обучение на учители на тема „ Превенция на училищната агресия, насилие и тормоз” се проведе в с. Паталеница.

Програмата включва:

  1. Теоретична информация за агресията;
  2. Практическа част:
    • Ролева игра „ Казус за насилие”;
    • Тест „Burnout”;
    • За „ изгаряне в професията”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.