Прием за първи клас 2017/2018

Какво предлагаме?

 • Висококвалифицирани педагогически специалисти с богат професионален опит;
 • Ранно чуждоезиково обучение – английски език, по желание на родителите
 • Ранно обучение по информационни технологии – по желание на родителите;
 • Целодневно обучение по вариант, избран от родителите;
 • Участие на първокласниците в извънкласни дейности според способностите им и желанието на родителите;
 • Спокойствие и сигурност на първокласниците в училище.

С какво разполагаме?

 • Класни стаи, оборудвани с мултимедийна техника;
 • Компютърен кабинет;
 • Богата училищна библиотека;
 • Видеонаблюдение в сградата и дворните пространства;
 • Класна стая на открито в обособено дворно пространство;
 • Оборудвана игротека;
 • Столова за обедно хранене на учениците, включени в група за целодневно обучение;
 • Топла връзка между училището и плувния басейн на спортния комплекс.
 • Предстои въвеждане на ефективен  пропусквателен режим в училището.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - БОТЕВГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г

 

 

ДЕЙНОСТ

 

СРОК

 

МЯСТО

 1.  

Оповестяване на реда и графика за дейностите по приема на първокласниците в училището:

 • Входа на училището
 • Училищния сайт
 • Детските градини, намиращи се в близост до училището

10.04.2017 г.

 

 

 

 

2.

Подаване на заявления от родителите/настойницитезаучастие в първо класиране

От 18.04.2017г. до 19.05.2017г. вкл. – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч.

Канцеларията на училището.

3.

Обявяване на списъците от 1-во класиране

На 02.06.2017 г

Фоайе на първи етаж в сградата на начален етап.

4.

Записване на учениците след 1-во класиране

От 05.06.2017г. до 06.06.2017г. вкл – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч.

Канцеларията на училището.

5.

Обявяване на свободните места за 2-ро класиране

На 07.06.2017г.

Фоайе на първи етаж в сградата на начален етап

6.

Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището за участие във 2-ро класиране

От 08.06.2017г. до 09.06.2017г- всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч.

Канцеларията на училището.

7.

Записване на ученици след 2-ро класиране

От 12.06.2017г. до- 14.06.2017г – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч.

Канцеларията на училището.

8.

Първа родителска среща

15.06.2017г от 17.00 часа в училището

Училище

9.

Попълване на свободните места при наличие на такива

От 15.06.2017г. до 14.09.2017г

Канцеларията на училището.

10.

Втора родителска среща

04.09.2017 г. от17.00 часа в училището

Училище

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БОТЕВГЛАД,

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Раздел 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С тези правила се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в Основно училище „Васил Левски“ – Ботевград, за учебната 2017/2018 година.

1.2. Настоящите правила обхващат дейностите на кандидатстване, класиране и записване на ученици, подлежащи на обучение в първи клас  в  училището, по предварително изготвен и утвърден график.

1.3. За дейностите за прием на ученици в Основно училище „Васил Левски“ – Ботевград, в първи клас за учебната 2017/2018 година, директорът на училището в срок до 30 март 2017г. утвърждава със заповед график, който, след становище на Обществения съвет, се публикува на интернет страницата на училището.

Раздел 2. ДЕЙНОСТИ

2.1. Директорът на училището със заповед определя Комисия, която приема заявления за кандидатстване в първи клас и извършва всички дейности по прием на учениците. /със заявлението се представя за справка оригинал на акт за раждане на кандидатстващия за прием в първи клас ученик /

2.2. Родителите/настойниците попълват декларация, предоставена от училището, за верността на декларираните данни в заявлението.

2.3. Родителите/настойниците на учениците, кандидатстващи за прием в първи клас в Основно училище „Васил Левски“ - Ботевград, подават заявления, съгласно графика на дейностите по т.2.

2.4. Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критерии, посочени в Раздел III от настоящите Правила.

2.5. Класирането се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

2.6. Директорът на училището актуализира броя на свободните места след всяко класиране и ги обявява в сроковете, посочени в графика на дейностите.

 2.7. След всяко класиране Комисията предоставя в Общинска администрация Ботевград информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни. 

2.8. Списъците с класираните ученици, както и свободните места след първо класиране, се публикуват на официалния сайт на училището  и на достъпно място в сградата му,  при спазване на Закона за защита на личнитеданни. 

2.9. Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.   

2.10. При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

Раздел 3. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ  

3. В първи клас на Основно училище „Васил Левски“ – Ботевград, се приемат ученици, които отговарят на следните критерии:

3.1 Задължителни водещи критерии:

3.1.1. Настоящ адрес на родителите/настойниците в най-голяма близост до училището към 08.02.2017г./Настоящият адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут от настоящия адрес на родителите/настойниците до адреса на съответното училище/.

3.1.2. Ако родителите/настойниците са с различен настоящ адрес, като водещ критерий се взема настоящият адрес на майката или родителя/настойника, на когото са присъдени родителските права в най-голяма близост до училището към 08.02.2017г. /Настоящият адрес се проверява служебно. Най-близкото разстояние се измерва от Комисията по данни на Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут от настоящия адрес на майката или родителя/настойника на когото са присъдени родителските права до адреса на съответното училище/.

3.1.3 Кандидатстващият ученик, подлежащ на прием в първи клас, навършва 7-годишна възраст през 2017-та година /предоставя се за справка оригинал на акт за раждане на ученика/

3.1.4. Децата, подлежащи за прием в първи клас,  на семейства, които се преместват да живеят в Ботевград по-късно от определения период 08.02.2017 г., се записват при наличие на свободни места или с мотивирано предложение на директора на училището до началника на РУО за прием на ученици над максимално определения в училищния план-прием при получено разрешение.

3.1.5. В I клас ( по желание  на родителя) могат да бъдат записвани и деца, които навършват 6 годишна възраст през годината, когато се осъществява прием в I клас. Задължително условие е наличие на готовност за училище, потвърдено в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование и при наличие на свободни места.

 

При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за съответното училище, които отговарят на горепосочените критерии, при класирането се вземат предвид и следните допълнителни критерии:

3.2.     Допълнителни критерии

3.2.1 Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с трайни увреждания над 50% /удостоверява се с решение на ТЕЛК/

3.2.2  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е с двама починали родители /предоставя се акт за смърт на родителите/

3.2.3  Кандидатстващият ученик за прием в първи клас има братя и/или сестри, обучаващи се в училището.

3.2.4. Кандидатстващият ученик за прием в първи клас е завършил подготвителна група в детска градина в най-голяма близост до училището./удостоверява се с удостоверение за завършена подготвителна група/

3.2.5.   Близнаци се класират заедно.

Раздел 4. ПЛАН-ПРИЕМ

4.1. По препоръка на Общински съвет Ботевград, и налична материална база  на училището, е предвиден план – прием на 4 паралелки първи клас.

4.2. Броят на децата в паралелка – по 22-ма ученици в паралелка – общо 88 ученици в първи клас.